Mar Serinyà Gou

Fragile equillibrium

FRAGILE EQUILIBRIUM

Fràgil equilibri/ Fragil equilibrio/Trapi pusiausvyra
Photography and video action/ Fotografia i vídeo acció/ Fotografía y video acción.
Residency Verpejos.Creative Pastures.
Kabeliai. Lithuania. 2022
 
 
Fragile equilibrium_ Mar Serinyà Gou

Fragile equilibrium_ Mar Serinyà Gou
 
 

EN_ “Fragile equilibrium” is a photographic and video project that was created during my stage in Verpejos residency (Lithuania). During a month I was a sheep shaper and I was trying to find the balance between the environment, the sheep, and the human body. It was inspired by sodai. 
Sodai (Lithuanian: gardens) represents one of the Lithuanian traditional art forms These are
volumetric decorations of precise geometric forms made of straw that perform both aesthetic and
sacral functions. The most popular forms of sodai are a four-side pyramid and other derivative intrinsic structures as well as stars and spheres. The octahedron makes the most common shape,
which is made of double pyramids whose bases are squares of the same perimeters and whose tops
face upwards and downwards. The sodai are decorated with traditional elements symbolizing life,
fertility, and wellbeing and they are used for rituals of transition. The straw gardens represent an important part of the Lithuanian and Baltic cultural heritage reflecting the old worldview.Therefore, they are compared to the World Tree – the universal symbol of a harmonious universe: the vertical axis represents the model of the Heavens – the Earth – the Underground or the Past –the Present – the Future, and the horizontal axis stands for the cardinal points.
As you can see,  the triangle and the octahedron are made of straw. The straw is a fragile element but at the same time, it gives structure to the project, and this structure is fragile. In this project, I was trying to find the equilibrium between all the elements, but it was not always working: most ofthe time, you are in the process of re-establishing it.

LT_„Trapi pusiausvyra“ Tai fotografijos projektas, kuriame bandau rasti pusiausvyrą tarp aplinkos, avių ir žmogaus kūno. Jį įkvėpė sodai.
Sodai simbolizuoja vieną iš tradicinių lietuvių meno formų. Tai tūriniai tikslių geometrinių formų papuošalai iš šiaudų, atliekantys tiek estetinę, tiek sakralinę funkciją. Populiariausios sodų formos yra keturkampė piramidė ir kitos išvestinės vidinės struktūros, taip pat žvaigždės ir rutuliai. Labiausiai paplitusi forma yra aštuonsienis, sudarytas iš dvigubų piramidžių, kurių pagrindai yra vienodų perimetrų kvadratai, o viršūnės nukreiptos į viršų ir į apačią. Sodai puošiami tradicinėmis detalėmis, simbolizuojančiais gyvybę, vaisingumą ir gerovę, jie naudojami perėjimo apeigoms. Šiaudiniai sodai yra svarbi lietuvių ir baltų kultūros paveldo dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą. Todėl jie lyginami su Pasaulio medžiu – universaliu harmoningos visatos simboliu: vertikalioji ašis simbolizuoja modelį Dangus – Žemė – Požemis arba Praeitis – Dabartis – Ateitis, o horizontalioji ašis – svabiausius taškus.
Kaip matote, trikampis ir aštuonsienis pagaminti iš šiaudų. Šiaudai yra trapi medžiaga, bet kartu jie suteikia projektui struktūrą, o ši struktūra yra trapi. Šiame projekte bandžiau rasti pusiausvyrą tarp visų dalių, tačiau tai ne visada pavykdavo: dažniausiai tenka ją iš naujo atkurti.
© Mar Serinyà i Gou